header.less
category.less
  • Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti LUCID, spol.r.o.

 

Obecná ustanovení

Nákupem výrobků a zboží vyráběných a dodávaných společností LUCID spol. s r.o. (dále jen LUCID) kupující stvrzuje, že přijímá tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP). Tyto VOP představují rámcovou dohodu mezi společností LUCID a kupujícím. Tyto VOP jsou aplikovatelné bez jakýchkoliv omezení, pokud se Smluvní strany nedohodnou výslovně na změně podmínek.

Objednávání

Kupující objednává zboží jakoukoliv formou písemné komunikace, včetně e-mailu, dopisu či objednávky přes internetovou aplikaci e-shop umožňující jasnou identifikaci kupujícího. Bez ohledu na užitý způsob komunikace při objednávání zboží se objednávka stává účinnou po písemném odsouhlasení Potvrzení objednávky, kde jsou uvedeny dodací podmínky a dodací termíny. Objednávka potvrzená LUCID není kupujícím stornována, pokud stornování objednávky není ze strany LUCID písemně potvrzeno.

Balení

Objednané zboží bude dodáno v odpovídajícím obalu tak, aby bylo zabráněno vzniku škod na zboží během dopravy na místo určení.

Ceny

Uvedené ceny je třeba chápat jako ceny EX WORKS, pokud není dohodnuto jinak. LUCID si vyhrazuje právo fakturovat ceny zboží podle cen platných v době expedice zboží, pokud není dohodnuto jinak.

Dodání

Dodávky budou uskutečněny EX WORKS. Data dodání podléhají rozvrhu dostupnosti. Lhůta pro dodání je stanovena v  Potvrzení objednávky. Dílčí dodávky jsou povolené a mohou být fakturovány. Pokud kupující zboží nepřevezme či vrátí bez přijatelných důvodů, uhradí veškeré náklady spojené s dopravou, pojištěním dopravy a celními poplatky.

Platební podmínky

Zákazníkům nabízíme následující možnosti úhrady zboží:

  1. Bezhotovostním převodem na účet LUCID uvedený na faktuře. V případě úhrady zahraničním odběratelem platí podmínka SHA, to znamená že každá strana (plátce i příjemce platby) platí náklady své bance.
  2. Dobírkou (v rámci ČR)
  3. Prostřednictvím služby PAYPAL (na účet info@lucid.cz) po předchozí dohodě.
  4. Hotovostní úhradou v případě osobního odběru zboží (výjimečně po vzájemné dohodě).

Všechny ceny uvedené v  Potvrzení objednávky jsou smluvní a konečné. LUCID má definovánu jednotnou cenovou a slevovou politiku. Vzhledem k obrovskému sortimentu vyráběných položek není ceník kompletně zveřejňován a ceny jsou dostupné pro registrované zákazníky v katalogu na www.lucid.cz či sděleny na základě osobního jednání.

Platba se má za uskutečněnou, je-li celá částka, splatná ve prospěch LUCID, připsána ve prospěch LUCID. Kupující provede platbu podle písemných instrukcí od LUCID, a to buď hotově na místě při převzetí zboží nebo na bankovní účet společnosti LUCID. Pokud nejsou faktury zaplaceny včas, LUCID má právo účtovat kupujícímu úrok z prodlení, který činí 0,05% p.d., a vztahuje se na období od data splatnosti faktury do data skutečného zaplacení fakturované částky. V případě prodlení plateb má LUCID právo podle vlastního uvážení odložit či zrušit jakékoliv další dodávky, aniž je tento krok považován za porušení smlouvy. Kupující nesmí na základě svého protinároku zadržet žádnou platbu za kupní cenu, ani její část. Kupující nesmí odečíst svůj protinárok od kupní ceny bez výslovného souhlasu LUCID.

Výhrada vlastnického práva

LUCID si ponechá vlastnické právo k veškerému dodanému zboží do zaplacení všech plateb za zboží. Kupující má povinnost takové zboží uchovávat odděleně od ostatního zboží. Bez ohledu na předchozí ustanovení přechází rizika u zboží na Kupujícího okamžikem dodání zboží. Kupující je oprávněn za normálních obchodních okolností zboží prodávat. Jakékoliv tržby vyplývající z tohoto prodeje Kupující podrží ve prospěch LUCID odděleně od svých ostatních peněžních prostředků do zaplacení všech plateb za zboží.

Licence a povolení

Pokud jsou k navázání či udržení obchodního vztahu potřebné jakékoliv licence či jiná povolení od státních úřadů, ta Smluvní strana, která má sídlo ve státě, který tyto prostředky požaduje, zařídí licence či povolení, pokud není zákony dané země stanoveno jinak. Pokud strana povinná toto zařídit nesplní tento požadavek, druhá strana má právo odstoupit od smlouvy a žádat náhradu do plné výše škody utrpěné v souvislosti s nesplněním této povinnosti.

Nároky a záruky

LUCID kontroluje, zda veškeré zboží, které má být dodáno kupujícímu, je bez závad, a to před expedicí zboží. Kupující je povinen okamžitě po obdržení pečlivě zkontrolovat, zda dodané zboží nemá vady a zda není v rozporu s objednávkou. Jakékoliv nároky pro zjevné vady zboží či nesrovnalosti ve zboží musí být oznámeny LUCID do 14 dnů od data doručení zboží. Nároky uplatněné po 14 dnech od doručení zboží budou považovány za neplatné. Záruční doba na skryté vady zboží je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud místní zákony nestanoví jinak. Nároky musí být vzneseny písemně. Pokud jsou tvrzeny vady zboží, Kupující doručí společnosti LUCID vadné zboží v originálním obalu či spolu s originálním obalem. Pokud jsou vzneseny nároky pro vady zboží a jsou dobře podloženy a LUCID nárok uzná, LUCID má povinnost odstranit tyto vady. Pokud tak neučiní, kupující má právo požadovat podle své úvahy buď snížení ceny, nebo náhradu zboží. Pokud jsou vzneseny nároky pro chybějící zboží a LUCID nárok uzná, LUCID buď dodá zboží, nebo vydá dobropis ve prospěch kupujícího, a to podle výběru kupujícího. LUCID  nepřebírá žádné další garance či závazky, pokud to není výslovně ujednáno ve smlouvě. LUCID nepřebírá žádné záruky za galvanické úpravy, které mohou být poškozeny nesprávným skladováním a používáním zboží.

 

Odpovědnost a náhrada škody

Odpovědnost LUCID je omezena na škody na zboží jako takovém. LUCID nikdy neodpovídá za jiné škody, pokud její odpovědnost není výslovně stanovena zákonem pro případ bezohledného jednání a/nebo hrubé nedbalosti. V tomto případě kupující nese důkazní břemeno. Neoprávněná úprava, nerespektování poskytnutých instrukcí a podaných informací či nerespektování běžného užívání výrobku, a/nebo jiné nesprávné užití zboží zbavuje LUCID jakékoliv odpovědnosti.

Vyšší moc

V případě okolností, které v době podpisu smlouvy nemohly být předpokládány a které brání uskutečnění smluvních povinností LUCID, má LUCID právo podržet splnění povinností do doby obnovení normálních obchodních podmínek.


 

footer.less
Firemní údaje
Lucid spol. s r. o.
Liberecká 85
466 01 Jablonec nad Nisou
 
IČ: 61328332
DIČ: CZ61328332
Kontakt
+420 483 570 127
lucid@lucid.cz
Logo Vyrobila společnost